AD-REALITY, realitná kancelária Chte mať vlastný byt alebo dom - vyberte si z našej ponuky alebo napíšte svoju prestavu
AD-REALITY, realitná kancelária Poskytneme kompletné finančné poradenstvo, vrátane sprostredkovania hypotekárneho úveru
AD-REALITY, realitná kancelária Široká ponuka nehnuteľností v Žilinskom kraji
AD-REALITY, realitná kancelária Zabezpečíme pre Vás kompletný servis pri predaji, kúpe alebo prenájme nehnuteľnosti
AD-REALITY, realitná kancelária Zabezpečíme vypracovanie projektovej dokumentácie
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Obchodné podmienky

AD-REALITY s.r.o., Čadca

sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností nielen na Kysuciach

AD-REALITY, s.r.o. -  Všeobecné obchodné podmienky


Článok I.

Preambula

Spoločnosť AD - REALITY s.r.o., so sídlom U Hluška č. 1197, 022 01 Čadca,  je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje aj realitnej činnosti - sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností ?(ďalej len „realitná kancelária"). Za účelom neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb boli spoločnosťou prijaté tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa upravujú pravidlá v realitnom obchode k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov

Článok II.

Právny vzťah medzi realitnou kanceláriou a klientom

2.1.Predmet činnosti realitnej kancelárie

Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať pre klienta príležitosť k uzavretiu kúpnej alebo nájomnej zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť realitnej kancelárii dohodnutú odmenu.

Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou osobou – nepodnikateľom sa spravuje ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou – podnikateľom alebo právnickou osobou  sa spravuje ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Realitná kancelária rešpektuje Etický kódex obchodníka s nehnuteľnosťami .

2.2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní. Predmetom VOP sú ponúkané realitné služby a produkty realitnej kancelárie, úprava vzájomných vzťahov medzi realitnou kanceláriou a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od zmluvy a stanovenie zodpovednosti za škodu.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené „VOP“ sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

Článok III.

Výška odmeny sprostredkovateľa

V prípade sprostredkovania nájmu/prenájmu je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne odvádzaného jednomesačného nájmu v prípade sprostredkovania nájmu na dobu kratšiu ako 5 rokov. V prípade sprostredkovania nájmu na obdobie dlhšie ako 5 rokov je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne odvádzaných dvoch mesačných nájmov.

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch nárokovať si odmenu z oboch zmluvných strán (prenajímateľ/nájomca).

V prípade sprostredkovania kúpy/predaja nehnuteľnosti je bežná provízia pre sprostredkovateľa vo výške od 5 % z konečnej kúpnej ceny za nehnuteľnosti, minimálna sa stanovuje v závislosti od podmienok realizovaného obchodu.

Jej výšku je možné dohodnúť aj inak, nesmie však klesnúť pod obvyklú výšku provízie , t.j.  pod 1.000 eur.

Nárok na odmenu vzniká realitnej kancelárii dňom podpisu nájomnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy klientom s osobou, ktorú sprostredkovala realitná kancelária na základe sprostredkovateľskej zmluvy, ústnej alebo písomnej dohody alebo objednávky uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom.

Klient môže uhradiť odmenu bezhotovostným platobným stykom, alebo v hotovosti k rukám oprávnenej osoby realitnej kancelárie na základe vystavenej faktúry.

Článok IV.

Náklady

Sprostredkovateľ má nárok na náhradu nákladov iba v prípade, že sú dohodnuté s klientom, okrem prípadov uvedených v týchto podmienkach.

Sprostredkovateľ má nárok na náhradu nákladov aj bez osobitného dojednania s klientom v prípadoch ak:

- ak uzavretiu zmluvy so sprostredkovanou osobou bráni neodôvodnená prekážka na strane klienta, najmä ak klient odmietne plniť podmienky vo  vopred uzatvorenej  zmluve alebo v dohodnutých podmienkach

- ak klient bez závažných dôvodov neposkytuje potrebnú súčinnosť pri realizácii obchodného prípadu

- ak klient počas trvania zmluvy o sprostrekovaní predaja jeho nehnuteľnosti vytvára neprimeranú konkurenciu na verejných komunikačných prostriedkoch formou prezentácie vlastnej ponuky (napr. časopisy, noviny, internet, vývesky -   v rozdiele  mínus 1% od dohodnutej predajnej ceny v zmluve o sprostredkovaní predaja)

Článok V.

Poskytnuté služby zahrnuté v odmene

Štandardné vyhotovenie ponuky na základe podkladov dodaných vlastníkom nehnuteľnosti. Zhotovenie digitálnej dokumentácie nehnuteľnosti. Použitie fotografií sa riadi Autorským zákonom. Akvizičná a inzertná činnosť, umiestnenie ponuky na trh nehnuteľností, obhliadky nehnuteľností so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti, rokovania so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti, vyhotovenie zmlúv a iných právnych dokumentov k prevodu vlastníckych práv a nájmu nehnuteľnosti. Realitná kancelária Zabezpečenie právneho servisu a poradenstva pre klientov v súvislosti s uzatváranými zmluvami. Pre vlastníka predávanej nehnuteľnosti realitná kancelária realizuje bezplatné konzultácie a prípravu predaja. Realitná kancelária zabezpečuje kontakt a komunikáciu s príslušnými štátnymi orgánmi, úradmi a inými verejnými orgánmi v súvislosti so získavaním potrebných informácií, dokumentov a iných podkladov za účelom úspešnej realizácie obchodného prípadu. Vykonáva asistenciu pri vybavovaní hypotekárneho financovania obchodného prípadu a to s garanciou vrátenia rezervačnej zálohy v prípade, že prisľúbený hypotekárny úver nebol klientovi poskytnutý. Vedie účet úschov a depozít klientov a záujemcov.

Článok VI.

Náklady a poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v odmene a ktoré hradí klient

Znalecké posudky k nehnuteľnosti, preklady zmlúv do iného jazyka, registračné poplatky na úradoch, kolky, notárske poplatky za overenie listín a podpisov, prevodné poplatky, daň z prevodu nehnuteľnosti, právne a poradenské služby - advokáta a notára.

Článok VII.

Práva a povinnosti

Realitná kancelária sa zaväzuje:

Pri svojej činnosti pre klienta postupovať s odbornou starostlivosťou s dodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky.

Bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva resp. zmluvy o nájme nehnuteľnosti.

Propagovať ponúkanú nehnuteľnosť spôsobom dohodnutým s klientom.

Získavať potrebné informácie a podklady súvisiace s kúpou/predajom resp. prenájmom predmetnej nehnuteľnosti.

Klient sa zaväzuje:

Poskytnúť realitnej kancelárii potrebnú súčinnosť za účelom realizácie predmetu uzavretých zmlúv.

Oznamovať realitnej kancelárii dôležité zmeny týkajúce sa predmetnej nehnuteľnosti, najmä zmenu ceny, neaktuálnosť ponuky a iné. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany klienta môže realitná kancelária požadovať náhradu vniknutých nákladov a tiež náhradu vzniknutej škody.

Na požiadanie predložiť dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie klienta disponovať s predmetnou nehnuteľnosťou.

 

Článok VIII.

Obhliadka

Na základe prejaveného záujmu klienta o predaj/prenájom nehnuteľnosti, ktorá je jeho vlastníctvom, realitná kancelária vykoná obhliadku predmetnej nehnuteľnosti a uzavrie s klientom zmluvu o sprostredkovaní.

Realitná kancelária vykonáva obhliadku nehnuteľnosti v súčinnosti s klientom a za jeho prítomnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Pri vykonaní obhliadky realitná kancelária spravidla vyhotoví potrebnú fotodokumentáciu a vypracuje záznam o obhliadke nehnuteľnosti, ktoré budú použité pri inzercii predmetnej nehnuteľnosti.

Záznam o obhliadke nehnuteľnosti obsahuje najmä polohu a rozlohu nehnuteľnosti, špecifikáciu, vybavenie, technický stav nehnuteľnosti, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti a príslušenstva nehnuteľnosti.

V prípade, že klient prejaví záujem o kúpu/nájom nehnuteľnosti, realitná kancelária zabezpečí pre klienta po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti vykonanie obhliadky nehnuteľnosti a oboznámi klienta s cenou a províznymi podmienkami realitnej kancelárie